Ułatwienia dostępu

Historia szkoły

“Przez trzy stulecia” – historia szkół Wymyślin – Skępe

Przemiany zachodzące w XIX w. w Europie zmusiły cara Rosji do ustępstw na rzecz ludu. Dotyczyły one również narodu polskiego. W 1862 r. wydana została ustawa szkolna, której wykonanie wstrzymały wydarzenia polityczne – powstanie styczniowe. Dopiero ukaz carski z 11 września 1864 r. wprowadzający do ustawy zmiany zapewnił jej utrzymanie i wykonanie.

Rozwój oświaty wymagał nowej kadry pedagogicznej. Aby ją przygotować, podjęto decyzję zakładania kursów pedagogicznych. W latach 1866-1872 otwarto ich w Królestwie Polskim osiem (…) m.in. w Wymyślinie, guberni płockiej (…). Otwarcie kursów poprzedziło wydanie „Ustawy Kursów Pedagogicznych dla ludności polskiej w Królestwie Polskim”, ogłoszonej dnia 8 maja 1866 r. Na mocy powyższej ustawy 1 lutego 1867 roku nastąpiło otwarcie trzyletnich Kursów Pedagogicznych w Wymyślinie.

Kursy Pedagogiczne zorganizowano w budynkach poklasztornych przekazanych Kursom przez Komisję Likwidacyjną Królestwa Polskiego dnia 28 maja 1866 r. Wymyślińskie Kursy pedagogiczne otrzymały: dwa budynki piętrowe, trzy parterowe,  zabudowania gospodarcze, ponad 4 morgi ziemi, dwa ogrody oraz 17-morgowy park zwany popularnie „Borkiem”. Kościołowi pozostawiono w parku katakumby z kapliczką.

Na Kursy Pedagogiczne przyjmowano głównie chłopców pochodzenia chłopskiego. Wstępujący na kurs winien mieć ukończone 15 lat i złożyć egzamin wstępny z wynikiem pomyślnym z zakresu dwuklasowej szkoły elementarnej.

Wiek XIX

Kursy Pedagogiczne zorganizowano w budynkach poklasztornych przekazanych Kursom przez Komisję Likwidacyjną Królestwa Polskiego dnia 28 maja 1866 r. Wymyślińskie Kursy pedagogiczne otrzymały: dwa budynki piętrowe, trzy parterowe,  zabudowania gospodarcze, ponad 4 morgi ziemi, dwa ogrody oraz 17-morgowy park zwany popularnie „Borkiem”. Kościołowi pozostawiono w parku katakumby z kapliczką.

Na Kursy Pedagogiczne przyjmowano głównie chłopców pochodzenia chłopskiego. Wstępujący na kurs winien mieć ukończone 15 lat i złożyć egzamin wstępny z wynikiem pomyślnym z zakresu dwuklasowej szkoły elementarnej.

Kursy kończono egzaminem i wręczeniem dyplomu upoważniającego do nauczania w szkołach elementarnych.

Przy Kursach Pedagogicznych istniała szkoła wzorcowa – szkoła ćwiczeń dla praktycznych zajęć uczniów oraz szkoła elementarna. (…)

Zakładając kursy pedagogiczne, które w 1872 r. przemianowano na seminaria nauczycielskie, władze carskie liczyły na wychowanie nauczycieli rusyfikatorów  ludowych szkół. Schronieniem polskości stał się dom rodzinny oraz tajne nauczanie. W Wymyślinie tajne czytanie polskich książek sprowadzanych do szkoły i przechowywanych w wieży kościelnej, odbywało się w budynkach szkoły lub w mieszkaniach prywatnych na terenie wsi. Tajne czytanie organizowano pod kierunkiem kolegów z trzeciego kursu najczęściej w gęstym podszyciu „Borku” po uprzednim wystawieniu straży. Prowadzone przez długie lata przyczyniło się do pogłębiania znajomości literatury polskiej i języka polskiego. (…)

Kandydatów na pierwszy kurs zawsze było wielu. Na 25-40 miejsc zgłaszało się 200-300 chętnych. Przyjeżdżali furmankami, przychodzili pieszo z walizką lub woreczkiem na plecach. (…). Egzaminy były pisemne z języka rosyjskiego i matematyki, ustne z języka rosyjskiego, matematyki, geografii i ze słuchu. Zazwyczaj po egzaminie pisemnym odrzucano 75% zdających.

Nauka trwała od września do czerwca. Wszyscy uczniowie i nauczyciele chodzili w mundurach z błyszczącymi guzikami.

Klasy mieściły się w budynkach poklasztornych na parterze, internat na pierwszym i drugim piętrze. W budynku tym znajdowała się również kuchnia i stołówka. Pozostała część przeznaczona była na mieszkanie dla inspektora (kierownika seminarium), pokój nauczycielski, bibliotekę i urządzenia sanitarne. Szkoła wzorcowa i elementarna mieściły się w piętrowym budynku stojącym obok drewnianego budynku parterowego, przeznaczonego na mieszkania dla felczera i nauczycieli. W jednopiętrowym budynku murowanym stojącym naprzeciw bramy wjazdowej były magazyny.

Szkoła w pierwszych latach nie była dużą jednostką organizacyjną. W 1870 r. łącznie z prefektem, nauczycielem muzyki, gimnastyki, lekarzem i ogrodnikiem było w seminarium 8 pracowników. Uczniów na I kursie – 39, na II – 22, na III – 12.

W końcu XIX wieku program nauczania w seminarium obejmował następujące przedmioty: religię, język rosyjski, pedagogikę, matematykę, przyrodoznawstwo, historię, geografię, język polski, zajęcia praktyczne, kaligrafię, kreślenie i rysunki, muzykę, śpiew i ogrodnictwo.

Zajęcia odbywały się od   godz. 9 do 18 z dwugodzinną przerwą obiadową. Uczniowie zobowiązani byli również do pracy w ogrodzie szkolnym.

Pracą w seminarium kierował inspektor podległy naczelnikowi Płockiej Dyrekcji Naukowej. Pierwszym inspektorem i organizatorem seminarium był Antoni Jurkowski. Nowy inspektor Mojżesz Ostrowierchow przystąpił do narzucenia administracyjnego rygoru rusyfikacyjnego. Domagał się od władz szkolnych zmniejszenia liczby godzin języka polskiego, stosował ostre kary za władanie językiem polskim, od karceru począwszy do zmniejszenia ocen ze sprawowania, zabrania stypendium i usunięcia ze szkoły.

Inspektorzy Seminarium Nauczycielskiego z lat 1867 – 1900:
 • Jurkowski Antoni 1866 – 1870
 • Ostrowierchow Mojżesz 1870 – 1880
 • Sołomonowski Jan 1880 – 1884
 • Duwin Hipolit 1884 – 1889
 • Balicki Ambroży 1889 – 1900

Wiek XX

Prowadząc walkę z rusyfikacją uczniowie Seminarium Wymyślińskiego stanęli wobec rewolucyjnych wydarzeń 1905-1907 roku.

W tym czasie w wielu miastach Królestwa uczniowie szkół średnich i Uniwersytetu Warszawskiego na znak solidaryzowania się z rewolucjonistami ogłosili strajk, żądając polskiej szkoły. Wśród strajkujących byli seminarzyści w Wymyślinie. 24 lutego 1905 r. oświadczyli inspektorowi Sumskiemu, że nie będą kontynuować nauki w języku rosyjskim.

Na początku roku szkolnego 1905/1906 strajk ponownie objął tutejsze seminarium. Byli wychowankowie zakładu usunięci w marcu za udział w strajku, wspólnie z mieszkańcami Wymyślina przerwali naukę rozpędzając młodzież. W okresie przygotowań strajku i jego trwania inspiratorem i organizatorem był nauczyciel śpiewu Faustyn Piasek (…).

Wprawdzie nie osiągnięto wszystkiego, czego domagano się w petycjach, jednak władze rosyjskie rozszerzyły program nauki języka polskiego. Wprowadzono naukę gramatyki, pisowni, stylistyki i historii literatury polskiej. Do nauki śpiewu włączono teksty polskie.

Pomimo poszerzenia programu nauczania języka polskiego, zakres wiedzy z tego przedmiotu, a szczególnie z historii i geografii Polski, był niewystarczający. W celu uzupełnienia w tym zakresie istniejących braków uczniowie seminarium w dalszym ciągu organizowali naukę w tajnych kompletach.

Po upadku rewolucji władze carskie stopniowo wycofywały poczynione w 1905 r. ustępstwa. Uroczystości narodowe, jak rocznica powstania listopadowego, styczniowego, 3 Maja uczniowie obchodzili nie w uczelni, lecz w lesie za wsią Józefkowo. Przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności śpiewano tam pieśni patriotyczne i wygłaszano referaty.

Czynem pełnym ryzyka było odegranie przez orkiestrę szkolną pod kierownictwem nauczyciela muzyki Faustyna Piaska w parku w czasie koncertu hymnu „Jeszcze Polska nie zginęła”. (…)

Dyrygentowi orkiestry za ten wyczyn groziło zesłanie na Sybir. Jednak do tego nie doszło, gdyż album z nutami hymnu Polski sprowadził inspektor z Moskwy. Jeden z utworów w nim zawartych „Marsz gwardii cesarskiego pułku ułanów” był dokładnym powtórzeniem melodii naszego Mazurka Dąbrowskiego.

W związku z rosnącymi przed nauczycielami szkół ludowych zadaniami władze rosyjskie zaczęły zastanawiać się nad przekształceniem trzyletniego seminarium na czteroletnie. W 1902 roku  inspektor Włodzimierz Sumski złożył u naczelnika Płockiej Dyrekcji Naukowej kosztorys na prace adaptacyjne budynków i zwiększenie budżetu szkoły.

Architekt powiatowy w Lipnie w 1904 r. opracował dokumentację na nowy budynek szkolny. Wypadki rewolucyjne odsunęły na dalszy plan sprawę rozbudowy szkoły. Powrócono do niego w 1907 r. (…). Do sfinalizowania projektów i tym razem nie doszło z uwagi na wysokie koszty budowy.

W 1914 r. wybuchła wojna. Seminarium z  Wymyślina przeniesione zostało do Łukowa, a następnie w głąb Rosji, gdzie istniało do 1917 r.

W okresie 50. lat 862 absolwentów opuściło seminarium z dyplomem nauczania. (…)

Na mocy dekretu „O kształceniu nauczycieli szkół powszechnych”, wydanym w dniu 8.02.1919 r. zostało powołano do życia męskie 5-letnie seminarium nauczycielskie w Wymyślinie.

Zanim podjęto decyzję utworzenia seminariów i opracowano program nauczania, do Wymyślina przybył, skierowany przez władze szkolne, w listopadzie 1918 r. pierwszy dyrektor Stanisław Wiśniewski. Do 1 grudnia zgłosiło się do egzaminu ponad 40 kandydatów. Utworzono dwa kursy I i II stopnia. Rok szkolny rozpoczął się 15 grudnia. W czerwcu 1919 r. odbył się drugi egzamin wstępny.

Pracę w szkole przerwała wojna polsko-bolszewicka. Młodzież tutejszego zakładu została wcielona do armii. Po jej zakończeniu nastąpiła demobilizacja i uczniowie wrócili do seminarium, podjęli naukę, przygotowywali się do egzaminów, pomagali przy porządkowaniu obejścia szkoły i szkolnych pomieszczeń. Uczyli się w wolnej Polsce, aby po skończeniu szkoły iść uczyć  do szkół powszechnych. W 1933 roku wstrzymano rekrutację, a w 1936 ostatni absolwenci opuścili mury szkoły.

Do życia powołany został Komitet Obywatelski, w skład którego weszli mieszkańcy Wymyślina i Skępego.  To dzięki petycji Komitetu skierowanej do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, które wzięło pod  uwagę wieloletnią tradycję szkoły, utworzone zostało 4-letnie męskie gimnazjum ogólnokształcące, na podbudowie którego miało powstać 3-letnie liceum pedagogiczne.

W roku szkolnym 1936/1937 ogłoszono egzaminy wstępne. Zgłosiło się około 200 kandydatów. Utworzono 2 klasy liczące 90 uczniów.

W roku szkolnym 1937/38 powstała tylko jedna klasa pierwsza, gdyż brak było pomieszczeń. Władze zaś nie chciały wyasygnować środków na rozbudowę placówki. Dyrektor szkoły po wielu zabiegach zyskał zgodę rodziców uczniów tutejszego gimnazjum na opodatkowanie się po 100 złotych. Z powstałej ze składek sumy zakupiono materiał budowlany i nadbudowano jedną kondygnację nad dawnym magazynem, w którym w latach 1918-1938 mieściła się szkoła ćwiczeń. Uzyskano w ten sposób 6 nowych pomieszczeń, co pozwoliło rekrutować w roku szkolnym 1938/1939 dwie klasy.

W szkole obowiązywał jednakowy strój. Uczniowie chodzili w granatowych mundurach. Młodzież, choć rekrutowała się z różnych środowisk Polski, cechowało duże poczucie koleżeńskości, solidarności i zdyscyplinowania.

Rok 1939/40 nie rozpoczął się. Wybuchła wojna. Wielu uczniów gimnazjum, a w szczególności absolwentów seminarium stanęło w obronie granic Polski. Część z nich poległa na polach bitew, część w obozach koncentracyjnych. Nie brakło wymyśliniaków w obozach jeńców wojennych i w szeregach ruchu oporu. Dziesiątki absolwentów i wychowanków naszej szkoły nie wróciło do swoich rodzin.

W marcu 1945 roku powołano do życia Kursy Pedagogiczne i Gimnazjum Ogólnokształcące. W 1947 roku utworzono Liceum Pedagogiczne. W trosce o lepsze warunki nauki zostały oddane do użytku nowe obiekty szkolne:

 • teatr letni i basen kąpielowy,
 • sala gimnastyczna,
 • stadion sportowy,
 • budynek szkolny,
 • nowy internat ze stołówką.

W wyniku reformy szkolnictwa Liceum Pedagogiczne w 1969 roku rozwiązano. Wymyśliński ośrodek kadr pedagogicznych przekształcono na rolniczo – pedagogiczny. W latach 1965 -1975 funkcjonowało Studium Nauczycielskie o kierunku rolniczym. Młodzież kształciła się w Technikum Rolniczym i Szkole Przysposobienia Rolniczego. W okresie 108 lat istnienia szkołę opuściło 2428 absolwentów Seminarium i Liceum Pedagogicznego oraz 645 absolwentów Studium Nauczycielskiego.

Całkowita zmiana profilu kształcenia nastąpiła w roku 1975, kiedy to  powołano Zespół Szkół Rolniczych. Oprócz istniejącej Zasadniczej Szkoły Rolniczej i Technikum Rolniczego, powstały: Technikum Hodowlane 5-letnie, Technikum Hodowlane 3-letnie, Technikum Rolnicze – wydział zaoczny oraz Technikum Rachunkowości Rolnej. Od 1978 r. w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Skępem wchodzą również Zasadnicze Szkoły Rolnicze w Tłuchowie (do 1985 r.), Radomicach i Woli. Część z tych szkół istniała tylko w pewnym okresie:

 • Technikum Hodowlane 5-letnie – 1975 –1991
 • Technikum Hodowlane 3-letnie – 1975 – 1981
 • Technikum Rachunkowości Rolnej – 1975 – 1980.

W latach 1980 – 1983 prowadzono kształcenie absolwentów szkół średnich w ramach 2-letniego Policealnego Studium Zawodowego – zawód rolnik.

W latach 1986 – 1992 kształcono nauczycieli w 2-letnim Studium Nauczycielskim – kierunek wychowanie fizyczne, a w latach 1986 – 1994 w 6-letnim Studium Nauczycielskim – kierunek wychowanie przedszkolne. Wykształcono 138 nauczycieli wychowania fizycznego i 67 nauczycielek wychowania przedszkolnego.

19 maja 1995 roku odbyły się główne obchody 20-lecia Zespołu Szkół Rolniczych. Szkole ponownie nadano imię Waleriana Łukasińskiego. W holu budynku odsłonięto tablicę, która upamiętnia to wydarzenie.

W latach 90-tych, w trosce o lepsze kształcenie, dokonuje się poprawy warunków pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły. Do szczytu budynku sali gimnastycznej w 1998 r. dobudowano nowy segment z przeznaczeniem na siłownię. Doposażono pracownie przedmiotowe w pomoce naukowe, odnowiono łazienki i korytarze szkolne.

Od stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracji dawne woj. Włocławskie włączono w granice kujawsko-pomorskiego. Powstał Powiat Lipnowski, a Starostwo Powiatowe stało się organem prowadzącym dla wszystkich typów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. W. Łukasińskiego, a od 2002 Zespołu Szkół im. W. Łukasińskiego w Skępem.

Inspektorzy Seminarium Nauczycielskiego z lat 1867 – 1900:
 • Sumski Włodzimierz 1900 – 1906
 • Malewański Florian 1906 – 1908
 • Zalewski Apolinary 1908 – 1910
 • Baranowski Piotr 1910 – 1913
 • Gruba Wasyl 1913 – 1915
 • Serdiukow Piotr 1915 – 1917
Dyrektorzy Seminarium Nauczycielskiego z lat 1918 – 1936:
 • Wiśniewski Stanisław 1918 – 1922
 • Głowniak Michał 1922 – 1925
 • Ostrowski Jerzy 1925 – 1927
 • Gawęcki Mieczysław 1927 – 1930
 • Gądzik Jan 1930 – 1935
 • Markowski Kazimierz 1935 – 1936
Dyrektorzy Gimnazjum Ogólnokształcącego z lat 1936 – 1939:
 • Markowski Kazimierz 1936 – 1939
Dyrektorzy Liceum Pedagogicznego z lat 1945 – 1969:
 • Kuroczko Józef 1945 – 1949
 • Machino Zygmunt 1949 – 1952
 • Tarczyński Aleksander 1952 – 1954
 • Furtak Stefan 1954 – 1962
 • Wypijewski Franciszek 1962 – 1965
 • Bieńkowski Zdzisław 1965 – 1969
Dyrektorzy Studium Nauczycielskiego z lat 1965 – 1975:
 • Bieńkowski Zdzisław 1965 – 1975
Dyrektorzy szkół rolniczych z lat 1965 – 2002:
 • Frankiewicz Jerzy 1966 – 1970
 • Bieńkowski Zdzisław 1970 – 1979
 • Dzierżanowski Jerzy 1979 – 1982
 • Ciesielski Bolesław 1982 – 1985
 • Kosowski Paweł 1985 – 1989
 • Budzyński Antoni 1990 – 2002
Wicedyrektorzy z lat 1945 – 2006:
 • Michalski Tadeusz 1951 – 1951
 • Świebodzki Aleksander 1951 – 1954
 • Furtak Stefan 1954 – 1954
 • Drzewiecki Władysław 1954 – 1969
 • Ostrowski Jan 1970 – 1979
 • Szczerba Józef 1970 – 1974
 • Kaczorowska Czesława 1974 – 1979
 • Szczepkowski Marek 1975 – 1975
 • Pomirski Zenon 1976 – 1979
 • Ciesielski Bolesław 1979 – 1982
 • Czarnecki Grzegorz 1979 – 1990
 • Budzyński Antoni 1980 – 1990
 • Ostrowski Stanisław 1990 – 2006
 • Szczygielska Grażyna 1990 – 2002
Kierownicy internatu w latach 1949 – 2006:
 • Siedlaczek Kazimierz 1949 – 1953
 • Jaros Maria 1953 – 1954
 • Tymowicz Bolesław 1954 – 1955
 • Wojciechowski Stanisław 1955 – 1956
 • Zbytniewska Mieczysława 1956 – 1962
 • Drzewiecka Aleksandra 1962 – 1968
 • Dudziński Józef 1968 – 1979
 • Langa Zofia 1979 – 1991
 • Jabłoński Zbigniew 1991 – 1999
 • Kruszewska Daniela 1999 – 2006
Kierownicy praktycznej nauki zawodu w latach 1983 – 2006:
 • Linkowski Mirosław 1983 – 1990
 • Lipiński Andrzej 1990 – 1992
 • Kruszewska Daniela 1992 – 1999
 • Szczygielska Grażyna 1999 – 2006

Wiek XXI

Przeobrażenia społeczno-ekonomiczne w kraju oraz nowe potrzeby edukacyjne wpłynęły na podjęcie przez organ prowadzący i kierownictwo szkoły decyzji o gruntownej renowacji całej placówki.

W październiku 2004 r. ma miejsce oddanie do użytku nowej instalacji centralnego ogrzewania oraz kotłowni na olej opałowy, do której podłączone są wszystkie budynki (szkoła, internat, sala gimnastyczna i siłownia).

Rok 2005 – następuje wymiana stolarki okiennej w szkole, w roku 2007 w budynku internatu, a w 2009 roku w budynku sali gimnastycznej.

Kolejna duża inwestycja, która zmienia oblicze szkoły to termomodernizacja budynków. W 2008 roku przeprowadzono prace na gmachu szkoły oraz internatu. W roku szkolnym 2011/2012 przeprowadzono termomodernizację sali gimnastycznej.

Od 2004 roku zostaje przeprowadzonych szereg remontów wewnątrz szkoły.

Rok szkolny 2004/2005:
 • pracownia analiz chemicznych,
 • do północno-wschodniego skrzydła głównego budynku szkoły zostaje przeniesiona biblioteka, która zajmuje 5 wyremontowanych pomieszczeń o łącznej powierzchni 190 m2 dostosowanych do potrzeb czytelników: bezpośredni dostęp do księgozbioru, stały dostęp do Internetu, wyposażenie w sprzęt audiowizualny, możliwość drukowania i kopiowania materiałów.
Rok szkolny 2005/2006:
 • pracownia informatyczna,
 • sala audytoryjna.
Rok szkolny 2006/2007:
 • sekretariat szkoły,
 • pracownia języka angielskiego.
Rok szkolny 2008/2009:
 • pracownia informatyczna,
 • gabinet kierownika szkolenia praktycznego,
 • gabinet pedagoga,
 • księgowość,
 • archiwum,
 • pomieszczenia kuchenne w internacie.

W maju 2008 roku następuje uroczyste otwarcie Izby i Pamięci Tradycji Szkoły im. ppłk. Marii Sobocińskiej, której opiekunem jest nauczyciel historii p. Jolanta Iwińska. Materiały zgromadzone w Izbie poświęcone są nauczycielom i absolwentom Seminarium Nauczycielskiego w Wymyślinie oraz martyrologii czasów II wojny światowej absolwentów tutejszej szkoły i mieszkańców gminy Skępe.

W marcu 2009 roku do użytku uczniów oddana zostaje również nowoczesna pracownia żywienia. Wyposażona w sześć stanowisk, na których uczniowie wykonują zadania z praktycznej nauki zawodu oraz aneksu jadalnego dodatkowo pełniącego funkcję sali konferencyjnej.

Od 2009 r. szkoła bierze udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Katyń… ocalić od zapomnienia”, którego celem jest uczczenie pamięci ofiar zbrodni katyńskiej oraz przywrócenie i zagwarantowanie im pokoleniowej pamięci przez posadzenie 21.857 Dębów Pamięci. Wśród nich jest 13 Dębów, które upamiętniają absolwentów Seminarium Nauczycielskiego w Wymyślinie zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Twerze.

Rok szkolny 2009/2010:
 • utworzona zostaje kolejna pracownia komputerowa,
 • gabinet języków obcych w sali 23 a,
 • czytelnia i kawiarenka internetowa,
 • świetlica w internacie,
 • gabinet dyrektora,
 • pokój nauczycielski.
Rok szkolny 2010/2011:
 • aula szkolna,
 • korytarz szkolny na piętrze budynku,
 • sala gimnastyczna.

W październiku 2010 r. z inicjatywy uczestników zjazdu absolwentów Liceum Pedagogicznego następuje przeniesienie pamiątkowej tablicy umieszczonej na starym budynku szkoły, na której widnieje napis: „W hołdzie nauczycielom i uczniom tutejszej szkoły, którzy w pracy, walce o wyzwolenie społeczne i narodowe oddali swe siły i życie” Lipiec 1957 r.”, przed główny gmach szkoły.

Koncepcja p. wicedyrektor Aleksandry Pilewskiej utworzenia Regionalnej Izby  Dobrzyńskiej zostaje sfinalizowana podczas jej uroczystego otwarcia 31 maja 2012 r. Izba znajduje się na parterze w północnym skrzydle głównego budynku szkoły. Zbiory zostały podzielone na dwie ekspozycje: izba mieszkalna wyposażona w meble i drobne sprzęty służące gospodyniom w domu. Przy ścianie wejściowej ustawiono sprzęty i urządzenia służące do pracy   w gospodarstwie.

Rok szkolny 2012/2013:
 • nowa pracownia diagnostyki komputerowej sali nr 1a,
 • zakończony remont dziedzińca szkoły.

W czasie letnich miesięcy 2014 r. zostaje przeprowadzony remont korytarza szkolnego na parterze.

8 listopada 2014 r. po gruntownej przebudowie, następuje uroczyste otwarcie kompleksu sportowego, w skład którego wchodzą:

 • pełnowymiarowe boisko z trawiastą nawierzchnią do piłki nożnej,
 • boisko tartanowe do piłki ręcznej, siatkowej i koszykowej (wielofunkcyjne),
 • 400-metrowa bieżnia tartanowa,
 • rzutnia z bramą do rzutów młotem i dyskiem,
 • rzutnia do pchnięcia kulą,
 • skocznia do skoku w dal.

Wykonane zostało również nowe oświetlenie oraz monitoring całego obiektu.

Wyremontowane pomieszczenia są wyposażane w nowoczesny sprzęt, pomoce dydaktyczne oraz meble.

W szkole podejmowane są liczne działania, które mają na celu angażowanie uczniów do współorganizowania i udziału w życiu społecznym szkoły oraz wychowanie młodzieży w duchu patriotycznym oraz poszanowania tradycji placówki.

W czerwcu 2015 r. przez uczestników zjazdu absolwentów zostaje ufundowana i odsłonięta w głównym holu szkoły pamiątkowa tablica: „W 50 rocznicę utworzenia Studium Nauczycielskiego Wydział Rolniczy w Wymyślinie kształcącego w latach 1965-1975. 27 czerwca 2015 r.

Zły stan techniczny zabytkowego ceglanego muru przyczynił się do jego rozbiórki w 2014 roku. Na jego miejsce w 2016 r. zostaje wzniesione metalowe ogrodzenie.

Po 46 latach funkcjonowania internatu, w roku szkolnym 2016/2017, z powodu małego naboru  oraz wysokich kosztów utrzymania Starostwo Powiatowe w Lipnie podejmuje decyzję o jego zamknięciu.

Kadra kierownicza Zespołu Szkół im. W. Łukasińskiego w Skępem od roku 2002:
Rok szkolny 2002/2003 – 2005/2006:
 • dyrektor szkoły – mgr Stanisław Jabłoński,
 • wicedyrektor – mgr Stanisław Ostrowski,
 • kierownik szkolenia praktycznego – mgr inż. Grażyna Szczygielska,
 • od 1999 r. do 2006 r. – kierownik internatu mgr inż. Daniela Kruszewska.
Rok szkolny 2006/2007:
 • dyrektor – mgr Stanisław Jabłoński,
 • wicedyrektor – mgr Agnieszka Skoczylas,
 • kierownik szkolenia praktycznego – mgr Magdalena Elwertowska.
Rok szkolny 2007/2008 – 2011/2012:
 • dyrektor – mgr Agnieszka Skoczylas,
 • wicedyrektor – mgr Magdalena Elwertowska,
 • kierownik szkolenia praktycznego – mgr Aleksandra Pilewska.
Rok szkolny 2012/2013 – 2015/2016:
 • dyrektor – mgr Agnieszka Skoczylas,
 • wicedyrektor – mgr Aleksandra Pilewska,
 • kierownik szkolenia praktycznego – mgr inż. Marek Pomirski.
Rok szkolny 2016/2017 – I semestr 2019/2020:
 • dyrektor – mgr Wiesław Białucha,
 • wicedyrektor – mgr Aleksandra Pilewska,
 • kierownik szkolenia praktycznego – mgr inż. Marek Pomirski.
II semestr 2019/2020:
 • p.o. dyrektora – mgr Aleksandra Pilewska,
 • wicedyrektor – mgr Agnieszka Ostrowska,
 • kierownik kształcenia praktycznego – mgr inż. Marek Pomirski.
Rok szkolny 2020/2021 – 2022/2023:
 • dyrektor – mgr inż. Jerzy Rzekoński,
 • wicedyrektor – mgr Agnieszka Ostrowska,
 • kierownik kształcenia praktycznego – mgr inż. Marek Pomirski.
Rok szkolny 2023/2024 – nadal
 • dyrektor – mgr inż. Jerzy Rzekoński,
 • wicedyrektor – mgr Agnieszka Ostrowska,
 • kierownik kształcenia praktycznego – mgr Agnieszka Żuchowska.
Kierunki kształcenia od roku 2002:
Szkoły kształcące uczniów na podbudowie szkoły podstawowej i gimnazjum:
2002/2003
Szkoły dzienne:
 • Liceum Ogólnokształcące 4-letnie,
 • Liceum Ekonomiczne 4- letnie,
 • Technikum Ochrony Środowiska 5-letnie,
 • Technikum Rolnicze 5-letnie,
 • Technikum Rolnicze 3-letnie,
 • Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego 5-letnie
 • Liceum Ogólnokształcące 3-letnie,
 • Liceum Profilowane o profilu administracyjno-ekonomicznym 3-letnie,
 • Technikum Ochrony Środowiska 4-letnie,
 • Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych 4 –letnie
2003/2004
Szkoły dzienne:
 • Liceum Ogólnokształcące 4-letnie,
 • Liceum Ekonomiczne 4-letnie,
 • Technikum Ochrony Środowiska 5-letnie,
 • Technikum Rolnicze 5-letnie,
 • Technikum Rolnicze 3-letnie,
 • Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego 5-letnie.
 • Liceum Ogólnokształcące 3-letnie,
 • Liceum Profilowane o profilu administracyjno-ekonomicznym 3 -letnie,
 • Technikum Ochrony Środowiska 4 -letnie,
 • Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych 4 -letnie
2004 – 2007
Szkoły dzienne:
 • Liceum Ogólnokształcące 3 -letnie,
 • Liceum Profilowane o profilu administracyjno-ekonomicznym 3 -letnie,
 • Technikum Ochrony Środowiska 4 -letnie,
 • Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych 4 -letnie.
2007/2008
Szkoły dzienne:
 • Liceum Ogólnokształcące przedmioty wiodące język angielski i informatyka 3 -letnie,
 • Liceum Profilowane o profilu administracyjno-ekonomicznym 3 -letnie,
 • Technikum Informatyczne 4 –letnie,
 • Technikum Ochrony Środowiska 4 -letnie,
 • Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych 4 -letnie.
2008/2009
Szkoły dzienne:
 • Liceum Ogólnokształcące – przedmioty wiodące język angielski i informatyka,
 • Liceum Profilowane o profilu administracyjno-ekonomicznym 3 -letnie,
 • Technikum Informatyczne 4-letnie,
 • Technikum Ochrony Środowiska,
 • Technikum Turystyki Wiejskiej,
 • Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych,
2009/2010
Szkoły dzienne:
 • Liceum Ogólnokształcące – przedmioty wiodące język angielski i informatyka,
 • Technikum Informatyczne,
 • Technikum Turystyki Wiejskiej,
 • Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych,
2010 – 2012
Szkoły dzienne:
 • Liceum Ogólnokształcące – przedmioty wiodące język angielski i informatyka,
 • Technikum Informatyczne,
 • Technikum Turystyki Wiejskiej,
 • Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych,
2012/2013
Szkoły dzienne:
 • Liceum Ogólnokształcące (profil militarno-sportowy; profil językowo-informatyczny),
 • Technikum Informatyczne,
 • Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.
2014 – 2017
Szkoły dzienne:
 • Liceum Ogólnokształcące (profil sportowo-militarny; profil językowo-informatyczny),
 • Technikum Informatyczne,
 • Technikum Rolnicze,
 • Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.
2017 / 2018 – 2020 /2021
Szkoły dzienne:
 • Liceum Ogólnokształcące (profil sportowo-militarny; profil kosmetyczny),
 • Technikum Informatyczne,
 • Technikum Rolnicze,
 • Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.
2021/2022 – 2022/2023
Szkoły dzienne:
 • Liceum Ogólnokształcące o profilu sportowo-militarnym,
 • Liceum Ogólnokształcące o profilu kosmetycznym,
 • Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej,
 • Technikum Informatyczne,
 • Technikum Rolnicze,
 • Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.
2023/2024
Szkoły dzienne:
 • Liceum Ogólnokształcące – Oddział Przygotowania Wojskowego,
 • Liceum Ogólnokształcące o profilu sportowo-militarnym,
 • Liceum Ogólnokształcące o profilu kosmetycznym,
 • Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej,
 • Technikum Informatyczne,
 • Technikum Rolnicze,
 • Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.
Szkoły kształcące uczniów na podbudowie szkoły ponadgimnazjalnej:
 • 2001 – 2003 – Dzienne Policealne Studium Zawodowe kształcące w zawodzie technik obsługi turystycznej.
 • 2003 – 2005 – Dzienne Policealne Studium Zawodowe kształcące w zawodzie technik handlowiec.
 • 2004 – 2006 – Dzienne Policealne Studium Zawodowe kształcące w zawodzie technik ekonomista.
Szkoły kształcące uczniów na podbudowie szkoły zawodowej w systemie zaocznym:
 • 2005 – 2008 – Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w zawodzie technik rolnik.
Szkoły kształcące uczniów na podbudowie szkoły ponadgimnazjalnej w systemie zaocznym:
 • 2006 – 2014 – Technikum Rolnicze dla Dorosłych w zawodzie technik rolnik,
 • 2007 – 2019 – Policealne Studium Zawodowe w zawodzie technik informatyk,
 • 2011 – 2013 – Policealne Studium Zawodowe w zawodzie technik rolnik,
 • 2011 – 2019 – Policealne Studium Zawodowe w zawodzie technik administracji,
 • 2014 – 2021 – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.
Kursy kwalifikacyjne:
 • 2013 – nadal – Kurs kwalifikacyjny w zawodzie technik rolnik.

Historia szkół Wymyślin-Skępe została opracowana na podstawie prac: Zdzisława Bieńkowskiego, Zarys dziejów kształcenia nauczycieli w Wymyślinie 1867-1969, Mirosława Krajewskiego, U źródeł wiedzy i patriotyzmu, Stanisława Ostrowskiego, 30 lat szkół rolniczych w Wymyślinie 1965-1995, Stanisława Ostrowskiego, Zespół Szkół Rolniczych w Skępem 1995 – 2000, materiałów z Izby Pamięci i Tradycji Szkoły, Szkolnych Kronik oraz dokumentów i archiwum szkoły.

Lidia Kopycińska
nauczyciel-bibliotekarz

Scroll to Top